salaris-informatie.nl


 

Adverteren bij Daisycon

Inhoud akkoord CAO Weefselkweek:

 • Looptijd 1,5 jaar (1 april 2010 t/m 30 september 2011).
   
 • Loonbod: 1,25 % per 1 januari 2011
  0,50 % per 1 juli 2011
   
 • Verhoging van de reiskosten (art. 12)
        5 t/m 10 km € 2, -
      11 t/m 15 km € 3,50
      > 16 km € 6, -
   
 • Verhoging minimum vakantietoeslag (artikel 7c) naar €1450, = voor de werknemer van 21 jaar en ouder.
  Verlaging vakvolwassen leeftijd naar 21 jaar.
  Bevallingsverlof (artikel 11g) 2 dagen i.p.v. 1 dag.
   
 • In de cao zal de volgende overlegverplichting worden opgenomen:
  Als er sprake is van (voorgenomen) ontslag van tenminste 20 werknemers binnen een periode van 3 maanden bij fusie, reorganisatie of beëindiging van de onderneming, zal de werkgever tijdig contact opnemen met de werknemersorganisaties bij de cao". On-derwerp van gesprek is de rechtspositie van de werknemers die de werkgever in dienst heeft. Hierbij worden bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden in acht genomen.
   
 • Vakbondscontributie.
  De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot verlaging van het bruto-loon ter hoogte van de door hem in het betreffende kalenderjaar betaalde kosten voor het lidmaatschap van een werknemersorganisatie. De werkgever zal dit verzoek inwilli-gen en kent de werknemers een onkostenvergoeding toe van een gelijk bedrag waarmee het brutoloon wordt verlaagd.
   
 • Er zal een inventarisatie plaatsvinden naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de Weefselkweekbedrijven. 
   
 • Aanpassing art 10.4 B.
  Werknemers zullen in de gelegenheid gesteld worden om hun aaneengesloten vakantie tot max. 5 weken uit te breiden. De vaststelling van de duur en het tijdstip van de aan-eengesloten vakantie vindt plaats in overleg met de werkgevers. De aanvraag dient mi-nimaal 1 jaar van tevoren schriftelijk te worden gedaan.
   
 • Toevoeging artikel toekenning periodieken. 
  Indien de medewerker onvoldoende functioneert en de werknemer is in het voorafgaan-de kalenderjaar door de werkgever daar ten minste twee keren schriftelijk op gewezen zonder dat er verbetering is gekomen in het functioneren, dan wordt er geen periodiek toegekend. Voorwaarde is dat er sprake is van een goedwerkend systeem van functio-neringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken. Tevens is er sprake van een koppeling met de bezwaarprocedure. Bedrijven zonder de bovenstaande systeem zijn gehouden aan de bestaande procedure.
   
 • Protocollaire afspraak inzake effecten werkgelegenheid in de Weefselkweeksector. Op initiatief van de werknemersorganisaties zal er in april 2011 een gesprek met de werkgevers plaatsvinden.


Adverteren bij Daisycon