Skip to main content

Principe akkoord CAO parketvloerondernemingen 2014 - 2015

Er is een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO parketvloerondernemingen. Het akkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de achterban. Pas na instemming is er sprake van een nieuwe CAO.

 

 

Looptijd

t/m 31 december 2015

 

 

 

Salaris

01-01-2014: 0,75 procent salarisverhoging

01-07-2014: 0,75 procent salarisverhoging

01-04-2015: 1,25 procent salarisverhoging

01-09-2015: 1,25 procent salarisverhoging

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO parketvloerondernemingen

 • Laatste update op .

Akkoord CAO tuincentra 2010-2011

Er is een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de Tuincentra tussen Tuinbranche Nederland en de vakbonden FNV bondgenoten en CNV dienstenbond.

 

De nieuwe CAO voor de tuincentra heeft een looptijd van 1 april 2010 tot en met 31 maart 2011.

Er is een loonsverhoging van 1 % per 1 december 2010 afgesproken en ook in december 2010 een eindejaarsuitkering van 0,55% ( inclusief vakantiegeld).

 

Daarnaast zijn een aantal afspraken overeengekomen onder andere omtrent ARBO, Duurzaamheid, eerstelijns advies en uitzendkrachten.

 

Het principe-akkoord zal bij de vakbonden met een positief advies aan de leden worden voorgelegd.

 

De tekst van het loonakkoord luidt als volgt:

• Het betreft een 1 jarige CAO van 1 april 2010 - 1 april 2011.

• Het feitelijke en het schaalloon gaat per 1 december 2010 met 1 % omhoog.

• In december 2010 vindt een eenmalige uitkering plaats van 0,55 % over 12 maal het in november 2010 ontvangen maandsalaris, inclusief vakantiegeld.

• Voor werknemers die korter dan een jaar in dienst zijn wordt de uitkering naar rato van de diensttijd verrekend.

 

 • Laatste update op .

Akkoord CAO detailhandel juweliersartikelen 2009 - 2011

In december 2010 is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de samenwerkende winkels en ketens, waaronder ook de CAO voor de detailhandel in juweliersartikelen valt. Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op het akkoord.

Looptijd

1 juni 2009 tot en met 31 maart 2011

 

Salaris

01-01-2011: 2 procent salarisverhoging
jan-2011: 1,02 procent eenmalige uitkering
Deze verhogingen zijn van toepassing op de feitelijke lonen en de schaallonen van werknemers in de loonschalen II t/m V. De verhogingen zijn niet van toepassing voor werknemers die zijn ingedeeld in functiegroep I en recht hebben op het wettelijk minimumloon.

 

Klik hier voor de tekst van het onderhandelingsresultaat CAO SWK 2009 - 2011

 

 

Naar de pagina van de CAO detailhandel in juweliersartikelen

 

 • Laatste update op .

Akkoord CAO gemengde - en speelgoedbranche 2011-2012 (CAO Gebra)

De CAO partijen hebben in maart 2011 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO voor de periode 2011-2012.

De belangrijkste zaken uit het nieuwe cao-akkoord over de CAO Gebra:

 • Looptijd: 1 januari 2011 tot 1 april 2012;
 • loonstijgingen: 2% per 1 juni 2011;
 • jeugdlonen: de schaallonen voor jeugdigen tussen de 21 en de 23 jaar met ervaringsjaren worden per 1 januari 2012 structureel verhoogd met 2%;
 • overwerk: niemand kan verplicht worden tot overwerk;
 • uitzendkrachten: indien een uitzendkracht langer dan 2 maanden is ingeleend geldt met ingang van de 3e maand de beloning van de Gebra CAO inclusief overwerk en overige toeslagen. De werkgever vergewist zich er dan van dat het uitzendbureau conform de CAO Gebra beloont;
 • verplichte cursussen: cursussen die de werkgever verplicht stelt, worden zoveel mogelijk tijdens werktijd gevolgd. Indien de cursus buiten werktijd wordt gevolgd dan heeft de werknemer recht op een vergoeding ter hoogte van het bruto uurloon voor de vooraf vastgestelde duur van de cursus;
 • agenda voor de toekomst: partijen overleggen tussentijds omtrent de (te verwachten) ontwikkelingen in de branche die relevantie kunnen hebben voor de CAO. CNV Dienstenbond doet een eerste voorstel;
 • veiligheidstraining: nieuwe medewerkers volgen uiterlijk in de eerste maand na afloop van hun proeftijd een veiligheidstraining (zoals bijv. de e-learning training “omgaan met agressie en geweld” van het HBD);
 • veilig werken: de werkgever is verplicht om organisatorische maatregelen te nemen om veiligheid in de winkel zoveel mogelijk te bevorderen;
 • indexatie diplomatoeslagen per 1 juni 2011 met ongeveer 2%;
 • maaltijdvergoeding: deze wordt per 1 juni 2011 verhoogd naar € 7,30;
 • werkingssfeer: de werkingssfeer wordt uitgebreid met de detailhandel in babyartikelen voorzover deze niet vallen onder een bestaande branche of bedrijf CAO;
 • loonstrook: deze kan digitaal worden verstrekt tenzij de werknemer daartegen bezwaar heeft.

 

Bron: CNV Dienstenbond

 • Laatste update op .

Akkoord CAO gemengde - en speelgoedbranche 2011-2012 (CAO Gebra)

De CAO partijen hebben in maart 2011 een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO voor de periode 2011-2012.

De belangrijkste zaken uit het nieuwe cao-akkoord over de CAO Gebra:

 • Looptijd: 1 januari 2011 tot 1 april 2012;
 • loonstijgingen: 2% per 1 juni 2011;
 • jeugdlonen: de schaallonen voor jeugdigen tussen de 21 en de 23 jaar met ervaringsjaren worden per 1 januari 2012 structureel verhoogd met 2%;
 • overwerk: niemand kan verplicht worden tot overwerk;
 • uitzendkrachten: indien een uitzendkracht langer dan 2 maanden is ingeleend geldt met ingang van de 3e maand de beloning van de Gebra CAO inclusief overwerk en overige toeslagen. De werkgever vergewist zich er dan van dat het uitzendbureau conform de CAO Gebra beloont;
 • verplichte cursussen: cursussen die de werkgever verplicht stelt, worden zoveel mogelijk tijdens werktijd gevolgd. Indien de cursus buiten werktijd wordt gevolgd dan heeft de werknemer recht op een vergoeding ter hoogte van het bruto uurloon voor de vooraf vastgestelde duur van de cursus;
 • agenda voor de toekomst: partijen overleggen tussentijds omtrent de (te verwachten) ontwikkelingen in de branche die relevantie kunnen hebben voor de CAO. CNV Dienstenbond doet een eerste voorstel;
 • veiligheidstraining: nieuwe medewerkers volgen uiterlijk in de eerste maand na afloop van hun proeftijd een veiligheidstraining (zoals bijv. de e-learning training “omgaan met agressie en geweld” van het HBD);
 • veilig werken: de werkgever is verplicht om organisatorische maatregelen te nemen om veiligheid in de winkel zoveel mogelijk te bevorderen;
 • indexatie diplomatoeslagen per 1 juni 2011 met ongeveer 2%;
 • maaltijdvergoeding: deze wordt per 1 juni 2011 verhoogd naar € 7,30;
 • werkingssfeer: de werkingssfeer wordt uitgebreid met de detailhandel in babyartikelen voorzover deze niet vallen onder een bestaande branche of bedrijf CAO;
 • loonstrook: deze kan digitaal worden verstrekt tenzij de werknemer daartegen bezwaar heeft.

 

Bron: CNV Dienstenbond

 • Laatste update op .

Akkoord CAO vleessector 2011-2013

Op 19 april 2011 is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de vleessector.

 

Looptijd: 
De looptijd van de nieuwe CAO is van 1 april 2011 t/m 31 maart 2013 

Loon: 
De volgende verhogingen van de salarissen en de loontabellen zijn afgesproken: 
01-07-2011: 1,5 procent salarisverhoging

jun-2011: eenmalige uitkering van € 200 (naar rato van deeltijd en de eenmalige uitkering geldt ook voor uitzendkrachten, te betalen door de uitzendbureaus)

01-04-2012: 2 procent salarisverhoging

Employability:
De huidige pilot rond employability zal worden omgezet in een vaste afspraak binnen de CAO Vleessector. De bijdrage voor de studies zal blijven staan op € 500,- per jaar, of maximaal € 1.000 per twee jaar. Er zal een mogelijkheid worden gecreëerd om binnen het toetsingskader voor deze regeling eenmaal in de vijf jaar een loopbaanadvies te subsidiëren. Dit loopbaanadvies mag maximaal € 750,- kosten. 

Verlof:
Partijen willen werknemers meer invloed geven op de eigen werk- en rusttijden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de natuurlijke grenzen aan deze invloed door het werkproces waarin de betrokken werknemer werkt en de redelijke vereisten voor een behoorlijke planning van de personeelsinzet. 
In dit kader wordt afgesproken dat werkgevers op verzoek van de werknemer jaarlijks 3 van de aan werknemer toegekende verlofdagen in beginsel per definitie verlenen, mits deze tijdig zijn aangevraagd. Indien een wens van werknemers op het gebied van de eigen werk- en rusttijden niet wordt ingewilligd, ligt de bewijslast bij de werkgever. Deze moet onderbouwen dat inwilliging redelijkerwijs niet mogelijk is. 

Leerwerkplekken: 
Werkgevers hebben de intentie om ten minste 50 leerwerkplekken te creëren, waaronder tenminste 10 voor Wajongers, met een looptijd van drie maanden. Dit is inclusief het opleiden van 10 medewerkers tot Wajong coaches. Werkgevers hebben de intentie om hen na afloop een dienstverband (al dan niet in combinatie met aanvullend opleidingstraject) aan te bieden, indien deze periode goed is verlopen en de bedrijfsomstandigheden daar de ruimte voor biedt. Deze intentie – die niet mag leiden tot verdringing van reguliere arbeidsplaatsen - zal periodiek worden geëvalueerd. Bedrijven zullen jaarlijks een opgave verstrekken aan het Sociaal Secretariaat van de aangeboden en ingevulde leerwerkplekken. 
Doelgroep voor deze kennismakingplekken zijn: 
Werkzoekenden met startkwalificatie maar met beperkende mogelijkheden (bijvoorbeeld Wajongers), die met ondersteuning wel bemiddelbaar zijn naar reguliere banen in de vleessector. 
De leerling ontvangt van de werkgever een leerwerkvergoeding van 70% van het minimum(jeugd)loon. De werkgever kan als tegemoetkoming in de kosten hiervoor een wettelijke subsidie aanvragen. De werkgever krijgt eveneens een forfetair bedrag van € 1.500,- na drie maanden leerwerkplek. 
Indien er sprake is van jongeren met startkwalificatie, maar beperkende mogelijkheden en de leerling na 6 maanden nog steeds in dienst is, krijgt de werkgever tevens een forfetaire vergoeding van € 500,-. 
De forfetaire bedragen worden vergoed uit Fonds Collectieve Belangen Vleessector. De forfetaire bedragen gaan uit van 3 maanden leerwerkplekken en zullen bij kortere leerwerkplekken (minimaal een maand) naar rato worden uitgekeerd. 

Huisvesting: 
Partijen hebben de intentie om de in ontwikkeling zijnde landelijke norm voor huisvesting op te nemen in de NEN en NEN+ regeling. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat alleen de werkelijke huisvestingskosten bij de werknemer in rekening gebracht kunnen worden. Een definitief besluit hiertoe zal genomen worden nadat deze norm is gepubliceerd en sociale partners in de vleessector hebben ingestemd met de inhoud. 

Uitzendkrachten: 
Partijen hebben de intentie om het artikel 44 ABU CAO over te nemen in de CAO Vleessector, voor zover betrekking hebbend op de arbeidsvoorwaarden vleessector. Een definitief voorstel zal in de redactiecommissie worden uitgewerkt. 

Vervroegd pensioen voor werknemers met 45 dienstjaren en laatste 10 jaar in de vleessector: 
Partijen zullen een werkgroep instellen die uiterlijk op 1 december 2011 binnen het pensioenfonds VLEP en zo mogelijk het VUT-fonds de mogelijkheid zal onderzoeken om werknemers die 45 dienstjaren hebben en de laatste 10 jaar onafgebroken in de vleessector werkzaam zijn, de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van vervroeging van het pensioen op VUT-niveau. 

Deeltijdpensioen:
Partijen komen overeen om het recht op deeltijdpensioen specifiek op te nemen in de tekst van de reguliere CAO. Tevens zullen partijen de bekendheid van deze regeling onder werkgevers en werknemers via een gerichte communicatie vergroten en het gebruik ervan zoveel als mogelijk bevorderen. De deeltijddagen worden in overleg met de werkgever ingeroosterd. Het rooster voor deze dagen zal in overleg een half jaar van te voren worden vastgesteld. 

Einde dienstverband wegens AOW gerechtigde leeftijd:
Artikel 10 van de CAO Vleessector waarin einde dienstverband bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd is afgesproken, zal aangepast te worden aan het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. 

Pilot seniorenregeling:
Partijen spreken een pilot af voor de duur van deze CAO om werknemers van 60 jaar en ouder de mogelijkheid te bieden zijn werkweek terug te brengen tot 80% op te nemen in hele dagen per week, voor 90% loon (bruto) en 100% pensioenopbouw (volgens de overeengekomen premieverdeling tussen werkgevers en werknemers). 

Om dit mogelijk te maken, gebruikt de werknemer zijn seniorendagen van artikel 39 lid 3 en twee van de bovenwettelijke vakantiedagen van artikel 38 van de CAO Vleessector. De vrije dag wordt in overleg met de werkgever ingeroosterd. Het rooster voor deze dagen zal in overleg een half jaar van te voren worden vastgesteld. Dit zal in principe niet uitsluitend op een maandag of vrijdag zijn. 
Werknemers die gebruik van deze pilot maken, behouden tot aan hun pensioen of einde dienstverband het recht om van deze regeling gebruik te maken blijven. Deze pilot eindigt op 31 maart 2013. De pilot zal 3 maanden daaraan voorafgaand worden geëvalueerd met het oog op een daarna opnieuw te nemen besluit voor een eventuele verlenging.

 • Laatste update op .

Akkoord CAO banken 2010 - 2011

op 20 april 2011 hebben de CAO partijen een akkoord berekt over een nieuwe algemen CAO voor de banken.

 

 

Looptijd van de nieuwe bank CAO

De nieuwe algemene bank CAO heeft een looptijd van 1 november 2010 t/m 31 december 2011

 

 

Salarisverhogingen

1 juni 2011: 1,25 procent verhoging van de feitelijke salarissen en de salarisschalen

december 2011: eenmalige uitkering van € 300 bruto (naar rato bij parttime dienstverband)

De werkgever kan besluiten deze eenmalige uitkering ook in vrije tijd toe te kennen.

 

 

De volledige tekst van het akkoord vind je op de website van De Unie: klik hier

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO banken

 • Laatste update op .

Akkoord CAO slagers 2011-2013

In april 2011 hebben de CAO partijen een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Slagersbedrijf. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden.

 

Looptijd

De nieuwe CAO voor slagersbedrijven heeft een looptijd 1 april 2011 t/m 31 maart 2013.

 

Salarisverhoging

De feitelijke lonen worden in de nieuwe CAO peridoe twee keer verhoogd:

01-10-2011: 1,75 procent salarisverhoging

01-10-2012: 2,25 procent salarisverhoging

 

 

Eenmalige uitkering

Uiterlijk in december 2011 wordt een eenmalige uitkering van € 100 bruto betaald. Voor parttimers is deze uitkering naar rato.

 

 

De volledige tekst van het akkoord over de nieuwe CAO vindt u hier.

 • Laatste update op .

Akkoord CAO slagers 2011-2013

In april 2011 hebben de CAO partijen een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Slagersbedrijf. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden.

 

Looptijd

De nieuwe CAO voor slagersbedrijven heeft een looptijd 1 april 2011 t/m 31 maart 2013.

 

Salarisverhoging

De feitelijke lonen worden in de nieuwe CAO peridoe twee keer verhoogd:

01-10-2011: 1,75 procent salarisverhoging

01-10-2012: 2,25 procent salarisverhoging

 

 

Eenmalige uitkering

Uiterlijk in december 2011 wordt een eenmalige uitkering van € 100 bruto betaald. Voor parttimers is deze uitkering naar rato.

 

 

De volledige tekst van het akkoord over de nieuwe CAO vindt u hier.

 • Laatste update op .

Akkoord CAO vleessector 2011 - 2013

Op 19 april 2011 is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de vleessector. 

 

Er was afgesproken dat uiterlijk in december 2011 een eenmalige uitkering van € 200 uitbetaald diende te worden. Ondertussen is overeengekomen dat deze eenmalige uitkering in de maand juni / periode 6 van 2011 betaald dient te worden.

 

 

Noot: Het akkoord is door de achterban goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

Naar de CAO voor de vleessector

 • Laatste update op .

Akkoord CAO hoveniers 2011-2013

Eind april 2011 is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de hoveniersbedrijven. Het akkoord moet nog door de achterban goedgekeurd worden. Onderstaand wat punten uit het akkoord.

 

 

Looptijd

1 maart 2011 t/m 28 februari 2013

 

 

Salarisverhogingen

01-07-2011: 0,5 procent salarisverhoging

01-01-2012: 1 procent salarisverhoging

01-07-2012: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2013: 1 procent salarisverhoging

 

 

Een volledig overzicht van de gemaakte afspraken vindt u op de website van Branchevereniging VHG (mirror).

 • Laatste update op .

Akkoord CAO hoveniers 2011-2013

Eind april 2011 is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de hoveniersbedrijven. Het akkoord moet nog door de achterban goedgekeurd worden. Onderstaand wat punten uit het akkoord.

 

 

Looptijd

1 maart 2011 t/m 28 februari 2013

 

 

Salarisverhogingen

01-07-2011: 0,5 procent salarisverhoging

01-01-2012: 1 procent salarisverhoging

01-07-2012: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2013: 1 procent salarisverhoging

 

 

Een volledig overzicht van de gemaakte afspraken vindt u op de website van Branchevereniging VHG (mirror).

 • Laatste update op .

Akkoord CAO reisbranche 2011-2012

Op 20 mei 2011 is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de reisbranche (CAO reiswerk). Onderstaand wat gegevens uit het nieuwe akkoord dat ondertussen door de achterban goedgekeurd is.

 

Looptijd

De nieuwe CAO reiswerk heeft een looptijd van 1 april 2011 t/m 31 maart 2012

 

Salarisverhoging

01-07-2011: 2 procent salarisverhoging

 

Pensioen

De pensioenpremie wordt per 1 januari 2012 verhoogd van 14,5 procent naar 17,2 procent.

 • Laatste update op .

Akkoord CAO huisartsenzorg 2011-2012

Eind mei 2011 is door de CAO partijen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO huisartsenzorg voor 2011-2012. Onderstaande gegevens zijn ontleend aan het akkoord.

Het akkoord is ondertussen door de achterban goedgekeurd.

 

Looptijd

De looptijd van de nieuwe CAO huisartsenzorg is van 1 april 2011 t/m 31 december 2012.

 

 

Salarisverhogingen

01-04-2011: 1,25 procent salarisverhoging

01-04-2012: 1,25 procent salarisverhoging

 

 

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering wordt vanaf 2011 verhoogd met 0,5 procent tot 5 procent.

 

 

 

Hier vindt u de volledige tekst van het akkoord.

 

 

 

 

Noot: Het akkoord is ondertussen door de achterban goedgekeurd.

 

 

 

 

Terug naar de CAO huisartsenzorg

 • Laatste update op .