Skip to main content

Uitleg loonstrook

Elke maand worden door de werkgevers loonstrookjes uitgedeeld. Weet u hoe u ze moet lezen en wat alles betekent wat er op staat? Onderstaand treft u een toelichting aan op de diverse begrippen die op de salarisspecificatie voorkomen. Hopelijk wordt uw loonstrook hiermee wat duidelijker.
De meeste programma's voor de salarisverwerking gebruiken nagenoeg dezelfde termen op de loonstrook. Toch kan er voor hetzelfde verschillende namen gegeven worden. We zullen proberen zoveel mogelijk van deze alternatieve begrippen op deze pagina te vermelden.

 

   
BSN / Sofinummer Burger Service Nummer of voorheen sociaal-fiscaal nummer. Onder dit unieke nummer ben je bekend bij bijvoorbeeld de belastingdienst, het UWV, de gemeente en steeds meer andere instanties.
Geboortedatum spreekt voor zich
Datum in dienst spreekt voor zich
Datum uit dienst spreekt voor zich
Geslacht man / vrouw
Burgerlijke staat gehuwd, ongehuwd, samenwonend, duurzaam gescheiden
   
Tabel / LH-tabel wit of groen. De verschuldigde belasting over je inkomsten wordt berekend aan de hand van belastingtabellen. De witte tabellen zijn voor inkomsten uit een huidige dienstbetrekking (bijvoorbeeld salaris). De groene tabellen zijn voor inkomsten uit een vroegere dienstbetrekking (bijvoorbeeld pensioen of een WW-uitkering).
Heffingskorting ja of nee. De heffingskorting is een korting op de te betalen belasting. Deze korting mag je tegelijkertijd maar bij 1 werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Heb je twee inkomens, dan zal bij 1 hier ja staan en bij de ander nee. Je kunt de keuze voor het wel of niet toepassen van de heffingskorting doorgeven door middel van het formulier "opgaaf gegevens voor de loonheffingen".
Tabeltijdvak / tijdvak Het tijdvak waarover het salaris is berekend (maand, dag, vier weken, week of kwartaal)
Jaarloon bijzonder tarief Dit is het fiscale jaarsalaris over het voorgaande jaar. Wanneer u in de loop van een jaar in dienst treedt, dan wordt uw aanvangsalaris omgerekend tot een jaarsalaris.
Op basis van dit jaarloon wordt het percentage aan loonheffing voor het bijzonder tarief bepaald (zie hierna)
% bijzonder tarief Percentage loonbelasting dat wordt berekend over de bijzondere beloningen en bepaalt de hoogte van de in te houden loonbelasting op bijvoorbeeld vakantiegeld, overwerk, uit te betalen vakantie-uren, etc.
LH-Tabel De op uw salaris in te houden loonheffing (belasting) wordt door middel van tabellen berekend. Voor iedereen die in loondienst werkzaam is, is de zogenoemde witte tabel van toepassing. Op uitkeringen zoals WW, pensioen, etc. is de zogenoemde groene tabel van toepassing. Het verschil tussen deze tabellen is of er wel of geen recht op arbeidskorting is.
   
Functie / beroep de omschrijving van uw functie of beroep
uren per week het gemiddeld aantal uren per week dat u werkt
Parttime percentage het aantal uren dat u per week werkt gedeeld door het aantal uren per week dat van toepassing is bij uw werkgever of bij de van toepassing zijnde CAO
Mimimumloon het wettelijk minimum loon (WML). Meestal vermeld op basis van een fulltime dienstverband en uw leeftijd
   
   
   
   
   
   
   

 

De werkgever is verplicht bij iedere wijziging van het uit te betalen bedrag een loonstrook uit te reiken aan de werknemer. Dit betekent dat u minimaal 1 keer per jaar een loonstrook dient te ontvangen. Bij wisselend loon, zult u iedere periode een loonstrook moeten krijgen.
In veel CAO's is afgesproken dat bij iedere loonbetaling een loonstrook wordt verstrekt. Ook in dat geval heeft u dus het recht om elke maand/periode een loonstrook te ontvangen.

 

 

ZFW/WW/WAO/ZW/ZVW : Geeft aan of u voor de genoemde sociale verzekeringswetten verzekerd bent. (ZFW=ziekenfondswet, WW=werkloosheidswet,

WAO=wet arbeidsongeschiktheid, ZW=ziektewet, ZVW=zorgverzekeringswet).

Bedrijfsauto : Hier wordt vermeld of door de werkgever een auto aan u ter beschikking wordt gesteld.

Jaar : Dit spreekt voor zich.

Periode : Periodenummer en volgnummer. Aan elke periode wordt een nummer toegekend (bijvoorbeeld bij maandsalarissen is november periode 11, bij een salaris per vier weken is de periode van week 1 t/m 4 periode 1).

Het cijfer na de punt geeft aan de hoeveelste loonstrook het betreft voor deze periode.

Tussen haakjes wordt de begin en einddatum van de periode van deze loonstrook weergegeven.

Uurloon : Het brutosalaris gedeeld door de (gemiddelde) arbeidsduur van de betreffende periode.

 

Salariscomponenten

Basis : De bedragen waarover de premies en belastingen berekend worden.

Normaal tarief : De bedragen waarop de “normale” belastingtarieven van toepassing zijn. Dit zijn de vaste periodieke betalingen zoals het salaris.

Bijzonder tarief : De bedragen waarop het “bijzonder tarief””van toepassing is. Dit zijn de eenmalige en bijzondere beloningen zoals bijvoorbeeld vakantiegeld, overwerk en uitbetaling vakantiedagen.

Totaal : Het totaal van de bedragen die tegen normaal en bijzonder tarief belast zijn.

Periodesalaris : Het met de werkgever overeengekomen bruto salaris.

Ziekengeld : De vergoeding van salaris tijdens ziekte.

Spaarloonregeling : Het bedrag dat op de geblokkeerde spaarloonregeling geboekt wordt.

Loon SVW : Loon sociale verzekeringen; het bedrag waarover de sociale verzekeringspremies (ziekenfondspremie, WW-premie) worden berekend.

Premie WW-we/AWF : De premie voor het Werkloosheidsfonds.

Premie ZFW (wn) : De door de werknemer te betalen ziekenfondspremie.

Premie ZFW (wg) : De door de werkgever te betalen ziekenfondspremie.

Premie ZVW: de premie voor de zorgverzekeringswet

Loon loonheffing : Over dit bedrag wordt de in te houden loonheffing (belasting) berekend. Dit is tevens het bedrag dat vermeld wordt op uw jaaropgave.

Loonheffing : De door werknemer te betalen belastingen.

Reiskostenvergoeding : Dit is de netto onbelaste reiskostenvergoeding.

Uit te betalen : Het netto salaris, overwerk, etc. en onbelaste vergoedingen tezamen. Dit bedrag is exclusief het eventuele spaarloonbedrag.

  

Specificatie betaling

Hier wordt aangegeven op welke wijze het salaris wordt uitbetaald en naar welke bank- en/of girorekening de bedragen overgemaakt worden.

 

Cumulatieven

De totalen van de diverse salariscomponenten vanaf 1 januari t/m de huidige periode.

 

Dagen / uren

Gewerkt : Aantal werkdagen en uren in deze periode waarop de berekening

betrekking heeft . In de kolom “Totaal” worden de totalen vanaf 1 januari

t/m de huidige periode weergegeven.

Ziek : Dagen / uren waarover een uitkering in verband met ziekte is betaald.

Onbetaald verlof : Dagen / uren waarover geen salaris is uitbetaald.

 

Reserveringen

Vakantiegeld : Uw bruto opgebouwde rechten op vakantiegeld sinds de vorige uitbetaling van het vakantiegeld. In de kolommen “bij”en “af” worden de mutaties van deze periode weergegeven.

Verlofuren / dagen : Uw saldo aan verlof / vakantie uren /dagen voor het betreffende vakantiejaar. In de kolommen “bij”en “af” worden de mutaties van deze periode weergegeven.

ADV uren / dagen : Uw saldo aan verlof / vakantie uren /dagen voor het betreffende vakantiejaar. In de kolommen “bij”en “af” worden de mutaties van deze periode weergegeven.