Skip to main content

Ouderschapsverlof

Als een werknemer zorgt voor een kind dat jonger dan acht jaar is, heeft de werknemer recht op ouderschapsverlof.

De werknemer heeft recht op ouderschapsverlof en zorgt voor een kind dat jonger dan acht jaar is. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Per kind heeft een werknemer 1 keer recht op ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof is ook van toepassing bij pleeg-, adoptie- en stiefkinderen als ze bij de werknemer wonen.

 

Duur ouderschapsverlof 

De duur van het ouderschapsverlof bedraagt 26 maal de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer. 

Sinds 1 januari 2015 mag de werknemer in overleg met de werkgever bepalen hoe het verlof opgenomen wordt: 

- minder uren verlof per week opnemen over een langere periode dan twaalf maanden
- meer uren verlof per week opnemen gedurende een kortere periode dan twaalf maanden
- meerdere perioden van ouderschapsverlof opnemen (maximaal zes delen), waarbij elke periode minimaal een maand duurt
In totaal blijft het maximale aantal uren ouderschapsverlof gelijk (dus 26 maal de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer).

 

Salaris bij ouderschapsverlof 

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof binnen 1 jaar na de geboorte van hun kind. Bij meerlingen heeft de ouder voor ieder kind recht op 9 werkweken betaald ouderschapsverlof.

De hoogte van de (wettelijke) uitkering bedraagt 70% van het dagloon.

In de geldende CAO of bedrijfsregeling kunnen afwijkende afspraken zijn opgenomen over een eventuele aanvulling op deze wettelijke uitkering tijdens het ouderschapsverlof.

 

Onbetaald ouderschapsverlof

Daarnaast kan de werknemer nog 17 weken onbetaald ouderschapsverlof opnemen totdat het kind 8 jaar is. In de geldende CAO of bedrijfsregeling kunnen afwijkende afspraken zijn opgenomen over een eventuele doorbetaling van het loon tijdens het onbetaalde ouderschapsverlof.

Vakantiedagen en ouderschapsverlof 

Tijdens het onbetaalde ouderschapsverlof worden geen vakantiedagen opgebouwd over de uren die niet gewerkt worden. Over de uren die wel gewerkt worden tijdens het verlof, worden wel vakantiedagen opgebouwd.
Het ouderschapsverlof wordt niet ingehouden op de vakantiedagen.

 

Aanvraag ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof moet minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van het verlof schriftelijk aangevraagd worden bij de werkgever.

 

De werkgever kan de standaard regeling voor het ouderschapsverlof niet weigeren. De werkgever mag wel een afwijkende regeling voor ouderschapsverlof weigeren indien dit tot ernstige problemen voor het bedrijf zou leiden.