Skip to main content

Vakantiedagen - vrije dagen

Per 1 januari 2012 is de regelgeving rond vakantiedagen gewijzigd.

 

Regeling vanaf 1 januari 2012

 

Wettelijke vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op vakantie met doorbetaling van het salaris. Wettelijk is het minimum aantal vakantiedagen tenminste vier maal het aantal dagen per week dat men werkt. Werkt iemand vier dagen per week, dan is het minimum aantal vakantiedagen zestien. 

 

Bovenwettelijke vakantiedagen

In veel CAO´s, bedrijfsregelingen of individuele arbeidsovereenkomsten zijn afwijkende afspraken gemaakt waarbij de werknemers recht hebben op meer vakantiedagen. De dagen die een werknemer extra heeft ten opzichte van de hierboven genoemde vakantiedagen, noemt men de bovenwettelijke vakantiedagen.

Om te zien hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen van toepassing zijn, zal naar de van toepassing zijnde CAO, de bedrijfsregeling of de individuele arbeidsovereenkomst gekeken moeten worden. De informatie over het aantal vakantiedagen in de CAO's kan op deze website teruggevonden worden bij de CAO/sector informatie.

 

Als in een CAO voor een fulltimer 25 vakantiedagen afgesproken zijn, heeft een fulltime werknemer dus recht op 20 wettelijke vakantiedagen en daarnaast 5 bovenwettelijke vakantiedagen.

 

 

Vervallen vakantiedagen

Vanaf 1 januari 2012 is de wet aangepast. Vanaf deze datum moeten de wettelijke vakantiedagen in de loop van het jaar opgenomen worden of in ieder geval binnen een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin ze opgebouwd zijn.

De wettelijke vakantiedagen van 2012 moeten dus voor 1 juli 2013 opgenomen zijn. Daarna komen deze dagen te vervallen.

Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer een werknemer buiten eigen schuld (bijvoorbeeld bij extreme werkdrukte) niet in staat is de verlofdagen op te nemen. De werknemer moet dit dan zelf aantonen.

Eventueel kan schriftelijk een langere verjaringstermijn worden overeengekomen (bijvoorbeeld in een CAO of arbeidsovereenkomst).

 

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft de verjaringstermijn van de vakantiedagen vijf jaar. Deze vervallen dus pas vijf jaar na het jaar waarin ze opgebouwd zijn. Eventueel kan ook hier afgeweken worden in een schriftelijke overeenkomst (zoals CAO / arbeidsovereenkomst), maar ook alleen weer in positieve zin voor de werknemer.

 

 

Afkopen vakantiedagen

Iedere werknemer moet de wettelijke vakantiedagen op kunnen nemen. De wettelijke vakantiedagen mogen daarom (in principe) niet afgekocht worden tijdens het dienstverband. Dit mag alleen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bovenwettelijke dagen mogen wel afgekocht worden (bijvoorbeeld als ze niet opgenomen kunnen worden of als ruilbron om vakantiedagen te ruilen tegen bijvoorbeeld een auto van de zaak).

 

 

Vakantiedagen bij ziekte, zwangerschapsverlof

Als een werknemer langdurig ziek is, worden vanaf 1 januari 2012 vakantiedagen opgebouwd alsof de werknemer niet ziek is. Ook als een werkneemster met zwangerschapsverlof is, worden de vakantiedagen volledig opgebouwd.

Tot 1 januari 2012 werden bij ziekte alleen gedurende de laatste zes maandan van de ziekte-periode vakantiedagen opgebouwd (zie hieronder bij de oude vakantie-regeling t/m 31 december 2011).

 

 

 

 

 

 

Regeling t/m 31 december 2011 

Iedere werknemer heeft recht op vakantie met doorbetaling van het salaris. Wettelijk is het minimum aantaal vakantiedagen tenminste vier maal het aantal dagen per week dat men werkt. Werkt iemand vier dagen per week, dan is het minimum aantal vakantiedagen zestien.

 

In veel CAO´s en bedrijfsregelingen zijn afwijkende afspraken gemaakt waarbij de werknemers recht hebben op meer vakantiedagen. Om te zien hoeveel snipperdagen in uw CAO zijn afgesproken, verwijs ik u naar de pagina's met CAO en sector informatie op deze website.

 

De wettelijke vakantiedagen mogen niet afgekocht worden tijdens het dienstverband. Dit mag alleen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bovenwettelijke dagen mogen wel afgekocht worden (bijvoorbeeld als ze niet opgenomen kunnen worden of als ruilbron om vakantiedagen te ruilen tegen bijvoorbeeld een auto van de zaak).

 

In de wet is opgenomen dat vakantiedagen pas na vijf jaar vervallen (verjaren). De vakantiedagen die in 2008 opgebouwd worden, vervallen dus pas in 2013.

 

Als een werknemer ziek is gaat de opbouw van vakantiedagen door. Als de werknemer echter langer dan zes maanden ziek is, wordt alleen tijdens de laatste zes maanden van de ziekte-periode vakantierecht opgebouwd. Samengevat komt dit erop neer dat een langdurig zieke tijdens de ziekte-periode maar over zes maanden vakantiedagen opbouwt.